Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definitie

1.1 Onder de Consument wordt verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Ondernemer opdracht geeft tot het ontwerpen, vervaardigen en leveren van goederen en diensten.

1.2 Onder ondernemer  wordt verstaan de onderneming met handelsnaam Ondernemer, zoals omschreven in Artikel 2

 

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

2.1 Attach & Match:

Saskerstraat 81, 1831CZ Koedijk

E-mailadres: info@attachandmatch.nl

KvK-nummer: 68255497

Btw-identificatienummer: NL002123738B87

 

Artikel 3. Algemeen

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Ondernemer en de Consument waarop Ondernemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

3.2 Ondernemer heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van haar website te wijzigen. Voor reeds afgesloten overeenkomsten blijven de voorwaarden van kracht die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldig waren.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst tussen de Consument en Ondernemer komt tot stand op het moment dat Ondernemer u een mondelinge of schriftelijke bevestiging van uw bestelling geeft, tenzij anders overeengekomen.

4.2 Bij de totstandkoming van de overeenkomst voor een custom opdracht, zal een non-refundable aanbetaling worden gedaan door de Consument aan de Ondernemer, t.b.v. het bestellen van de noodzakelijke materialen.

4.3 Bij de totstandkoming van de overeenkomst voor een custom opdracht met eigen stof, is Consument verantwoordelijk voor de correcte verzending van de stof. Eventuele kosten die uit een incorrecte verzending voortvloeien, zijn derhalve voor rekening van de Consument.

 

Artikel 5. Offertes

5.1 Opgevraagde offertes hebben een verstrijkingstermijn van 4 weken. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

5.2 Ondernemer kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Consument redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Ondernemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 6. Aanbod

6.1 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

6.2 De Ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

6.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.

6.4 Als de Ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Ondernemer niet.

6.5 Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

6.6 Alle afbeeldingen en specificaties in het aanbod zijn een indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.7 Het aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden, in het bijzonder:

De prijs inclusief belastingen;

De eventuele kosten van verzending;

De wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

De wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;

De termijnen voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de Ondernemer de prijs garandeert;

Of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja, op welke wijze deze voor de Consument te raadplegen is;

De manier waarop de Consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem/haar in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst kan herstellen;

De gedragscodes waaraan de Ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de Consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen

 

Artikel 7. Prijzen

7.1 De op de website vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld.

7.2 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn altijd in euro’s en inclusief BTW. De verzendkosten worden, wanneer van toepassing, apart vermeld.

7.3 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ondernemer niet verplicht het product volgend de foutieve prijs te leveren.

 

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 Alle door Ondernemer in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Ondernemer totdat de Consument alle verplichtingen uit de met Ondernemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

 

Artikel 9. Annulering van de overeenkomst

9.1 Indien de Consument een bestelling geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen, wanneer van toepassing, de tot op dat moment gemaakte kosten aan de Consument in rekening worden gebracht.

9.2 Bij een custom opdracht is de aanbetaling van 50% non-refundable bij een annulering.

 

Artikel 10. Levering

10.1 De levertijd van een product hangt af van onder andere voorradigheid van zaken bij Ondernemer en voorradigheid van zaken bij leveranciers. Ondernemer streeft ernaar voorradige producten te verzenden binnen 2 werkdagen en niet-voorradige producten binnen 10 werkdagen, beide na bijschrijving van het totaal over te maken bedrag bij Ondernemer.

10.2 De levertijd van de custom opdrachten is afhankelijk van de wachtrij. Over het algemeen zal de Ondernemer trachten de custom opdracht te leveren binnen dezelfde maand als dat deze aangevraagd is door de Consument.

10.3 Bij overschrijding van deze levertijd stelt Ondernemer de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte.

De Consument dient Ondernemer een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

Artikel 11. Herroepingsrecht

11.1 Bij levering van producten:

Bij de aankoop van producten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de Consument of een vooraf door de Consument aangewezen en aan de Ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

11.2 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden.

11.3 Indien de Consument van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en -indien redelijkerwijze mogelijk- in de originele staat en verpakking aan de Ondernemer retourneren, conform de door de Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

11.4 Wanneer de Consument gebruik wenst te maken van zijn/haar herroepingsrecht, is hij/zij verplicht dit binnen 14 dagen na ontvangst van het product schriftelijk kenbaar te maken aan de Ondernemer.

11.5 Nadat de Consument schriftelijk kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht, dient hij/zij het product binnen 14 dagen retour te sturen. De Consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld d.m.v. een bewijs van verzending.

11.6 Op het moment dat aan de hierboven omschreven voorwaarden is voldaan, zal de Ondernemer overgaan tot de terugbetaling van de kosten.

11.7 Indien de Consument na afloop van de eerder genoemde termijn niet schriftelijk kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht, resp. het product niet aan de Ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

11.8 Bij levering van diensten:

Bij levering van diensten heeft de Consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende tenminste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.

11.9 Om gebruik te maken van zijn/haar herroepingsrecht, zal de Consument zich richten naar de door de Ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1 In geval van overmacht kan Ondernemer haar verplichtingen ten aanzien van de Consument opschorten voor de duur van de overmachtstoestand.

12.2 Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Ondernemer is, indien van toepassing, verplicht om het reeds betaalde bedrag aan de Consument terug te storten.

12.3 Ondernemer en de Consument dienen elkaar zo spoedig mogelijk schriftelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte te stellen.

 

Artikel 13. Garanties

13.1 De door Ondernemer gemaakte producten zijn met de grootste zorg gemaakt en voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.

13.2 Doordat alle producten met de hand gemaakt worden, is het mogelijk kleine cosmetische afwijkingen aan te treffen. Dit zijn geen gebreken en doen niets af aan de kwaliteit van het product.

13.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud door de Consument en/of derden.

13.4 Iedere vorm van garantie komt te vervallen wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Ondernemer, de Consument of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

13.5 De Consument dient onmiddellijk na levering te onderzoeken of het geleverde product qua kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 7 werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Ondernemer te worden gemeld. De Consument dient Ondernemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

13.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan heeft de Consument geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling, tenzij uit de aard van de zaak of de overige omstandigheden van het geval een langere termijn voortvloeit.

13.7 In geval van een gebrek, welke tijdig gemeld is, zal Ondernemer binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan het product vervangen, herstellen of een vervangende vergoeding daarvoor aan de Consument voldoen. In geval van vervanging dient de Consument het vervangen product aan Ondernemer te retourneren, tenzij Ondernemer anders aangeeft.

13.8 Een aankoop via internet kan binnen 14 dagen geannuleerd worden. Na ontvangst van de retourzending welke voor rekening van de Consument komt zal het aankoopbedrag inclusief verzendkosten binnen 30 dagen worden terugbetaald. Van deze mogelijkheid kan geen gebruik gemaakt worden wanneer het product maatwerk betreft of een persoonlijk karakter heeft. Over het algemeen betreft dit alle op bestelling gemaakte artikelen.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Indien Ondernemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Ondernemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door of als gevolg van ondeugdelijk gebruik door de Consument of derden.

14.3 De Consument of derden dienen op de hoogte te zijn van de juiste manier van gebruik zoals aangegeven door de Ondernemer. De Consument dient zelf de persoonlijke situatie in te schatten en het gebruik hierop aan te passen. Bij twijfel dient het product niet gebruikt te worden tot opheldering is verkregen van Ondernemer.

14.4 De Consument of derden dienen voor elk gebruik het product te controleren op slijtage of mankementen. De Consument of derden dienen tijdens elk gebruik zelf zorg te dragen voor de veiligheid van het gebruik er van. Bij twijfel dient het product niet gebruikt te worden tot opheldering is verkregen van Ondernemer.

14.5 De aansprakelijkheid van Ondernemer is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag in voorkomend geval.

14.6 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Ondernemer.

 

Artikel 15. Privacy

15.1 Ondernemer gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens van de Consument en stelt deze niet beschikbaar aan derden.

 

Artikel 16. Rechtszetel en toepasselijk recht

16.1 Op de verhoudingen tussen Ondernemer en de Consument is het Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Ondernemer is gevestigd bevoegd, tenzij Ondernemer voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

Algemene Voorwaarden Attach & Match –September 2020

Cart
  • No products in the cart.